2016. február 08., hétfő - Aranka napja

Pályázat gyermekjóléti alapellátások és a gyermekvédelmi szakellátások fejlesztésének támogatására (GYV-SZF-09-A/B/C/D/E)

Határidő: 2009. szeptember 15. (A kategória), illetve 2009. október 15. (B/C/D/E)

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.) a szociális és munkaügyi miniszter 7/2009. (III. 18.) SZMM rendelete alapján pályázatot hirdet gyermekjóléti alapellátások és a gyermekvédelmi szakellátások fejlesztésének támogatására.

1. A pályázat célja, kategóriái
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.) meghatározott gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok megvalósításának támogatása.
A pályázat a helyi önkormányzatoknak, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi közfeladatok ellátását vállaló nem állami szervezeteknek kíván segítséget nyújtani, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások minél hatékonyabb kiépítéséhez, a szolgáltatások fejlesztéséhez.

A fenti célok megvalósítását öt pályázati kategória szolgálja a pályázók köre és tevékenysége szerint.

Pályázati kategóriák:
"A" kategória:
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények és hatóságok együttműködésének fejlesztése, a gyermekvédelmi szakellátásba kerülő, szakellátásban részesülő gyermek vérszerinti kapcsolattartásának elősegítése, illetve családba történő hazagondozása vagy örökbe fogadhatóvá nyilvánítása érdekében, a módszertani gyermekjóléti szolgálatok támogatásával
E pályázati kategóriában a pályázat kiírója forrás-kiegészítést kíván nyújtani a gyermekjóléti szolgáltatásban és a szakellátás elrendelésében, biztosításában érintett szervezetek együttműködésének fejlesztésére, a szakellátásba kerülés időszakában, a gyermek szükségletének megfelelő elhelyezése biztosításának koordinációjára, valamint a szakellátás ideje alatt, a gondozott gyermek vérszerinti családjával történő kapcsolattartásának elősegítésére, illetve a családba történő hazagondozás hatékonyságának javítására szolgáló programok megvalósításához.

"B" kategória:
Új családi napközi kialakításának támogatása
E pályázati kategóriában a pályázat kiírója forrás-kiegészítést kíván nyújtani a gyermekek napközbeni ellátását biztosító új családi napközi létrehozásához, a működéséhez szükséges feltételek kialakításához, illetve a külön jogszabályban előírt felkészítő tanfolyam elvégzéséhez. Családi napközi létrehozásának támogatása elsősorban azon településeken, ahol:
 • a 3-éven aluli gyermekek számára egyáltalán nem biztosított a napközbeni ellátás, illetve
 • olyan településeken, ahol a 3 éven aluliak számára biztosított szolgáltatás kapacitáshiányos.
Másodsorban azon településeken támogatandó a családi napközi létrehozása, ahol a napközbeni ellátások körét bővítik, és alternatív lehetőségként kínálják a szülők számára.

"C" kategória:
Gyermekotthoni munkatársak egyes kompetenciáinak fejlesztését célzó továbbképzések támogatása
E pályázati kategóriában a pályázat kiírója forrás-kiegészítést kíván nyújtani a gyermekotthon fenntartójának olyan továbbképzési program megvalósításához, mely a gyermekotthon(ok)ban szakmai munkakörökben foglalkoztatottak kompetenciáinak fejlesztését szolgálja az alábbi területeken:
 1. a nevelésbe vett gyermek hazakerülése, vérszerinti kapcsolatai támogatása, amennyiben ez nem lehetséges és a gyermek érdekében áll örökbe fogadása előkészítése hatékony támogatása és/vagy
 2. a gondozott kamaszok életkori sajátosságaiból, speciális helyzetéből fakadó szükségletekre alapozott speciális nevelési attitűd és nevelési módszerek elsajátítása.
"D" kategória:
A megyei jogú városok által biztosítandó otthont nyújtó és utógondozói ellátás kialakításának támogatása nevelőszülői férőhelyeken
E pályázati kategóriával forrás-kiegészítést kíván nyújtani a pályázat kiírója a megyei jogú városok önkormányzatainak 2009. január 1-jével hatályba lépett otthont nyújtó és utógondozói ellátás biztosítási kötelezettségük nevelőszülői férőhelyeken történő teljesítéséhez.

"E"kategória:
A nevelésbe vett gyermek hazakerülésének, vérszerinti kapcsolattartásának elősegítése érdekében a kapcsolattartási helyszínek számának növelése és e helyszínek tárgyi feltételei beszerzésének és javításának támogatása
E pályázati kategóriában pályázhat a nevelőszülői hálózat és/vagy gyermekotthon fenntartója a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermek és családja közötti kapcsolat kialakítását, fenntartását, erősítését szolgáló új kapcsolattartási helyszínek/látogatófogadók (továbbiakban: kapcsolattartási helyszín/ek) kialakításához szükséges tárgyi feltételek beszerzésére, illetve már működő kapcsolattartási helyszín/ek tárgyi feltételei javításához szükséges forrás kiegészítésre.

Az egyes pályázati kategóriákra vonatkozó további pályázati feltételek a Pályázati Útmutató 2.1. pontjában kerülnek ismertetésre.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 158 400 000 Ft, azaz százötvennyolcmillió-négyszázezer forint a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény SZMM fejezet 16. fejezet 16/47 címrendi besorolású "Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, módszertani feladatok ellátása" megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT 268990) terhére.

Az öt kategória közötti forrásarányok meghatározása a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján történik.

3. A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája
Valamennyi pályázati kategóriában vissza nem térítendő támogatás igényelhető, melynek összege pályázati kategóriánként változó.

"A" kategória esetén:
A kategória céljaiban meghatározott komplex, a szakellátásba kerülés időszakában az érintettek megfelelő kommunikációját szolgáló programok kidolgozására, a kapcsolattartás minőségének javítását, a hazagondozás hatékonyságának növelését, az együttműködő partnerek munkakapcsolatának fejlesztését szolgáló programok megvalósítására 1 000 000 Ft támogatás igényelhető.

"B" kategória esetén:
A pályázaton legfeljebb 700 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető új családi napközi feltételeinek kialakítására. A támogatási összeg kizárólag a működtetéshez szükséges eszközökre, berendezési tárgyakra és a külön jogszabályban meghatározott felkészítő tanfolyam elvégzésére fordítható.
Családi napközit hálózatos formában működtető fenntartó e pályázati kategóriában kizárólag egy új családi napközi működési feltételeinek kialakítására nyújthat be pályázatot.

"C" kategória esetén:
A pályázaton legfeljebb 210 000 Ft/továbbképzési csoport támogatási összeg igényelhető, a gyermekotthonban szakmai munkakörben foglalkoztatottak továbbképzésének támogatására. Egy pályázó (fenntartó) legfeljebb 9 csoport indítására pályázhat.
A továbbképzésben résztvevő szakmai munkakörben foglalkoztatott képzési költsége maximum 14 000 Ft lehet személyenként.

"D" kategória esetén:
Megyei jogú város önkormányzata 1 500 000 Ft támogatást igényelhet nevelőszülői hálózat létrehozására és működtetésére, szakmai irányításához szükséges infrastruktúra kialakítására, beszerzésére.

"E" kategória esetén:
Egy kapcsolattartási helyszínre - függetlenül attól, hogy újonnan kerül kialakításra vagy már működő - legfeljebb 370 000 Ft támogatás igényelhető. Egy fenntartó legfeljebb három, földrajzilag elkülönülő kapcsolattartási helyszín vonatkozásában igényelhet támogatást a pályázaton.

4. A támogatás mértéke
A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 90%-a lehet. A program megvalósításához önrész biztosítása szükséges. A pályázó által biztosítandó önrész minimum a bekerülési költségek 10%-a.
Önrésznek kizárólag a pályázó által biztosított pénzbeli saját erő minősül, abba más forrás nem értendő bele. A pénzbeli saját erőt a pályázónak a pályázat beadásakor hitelt érdemlően kell igazolnia.

5. A támogatás folyósítása az egyes pályázati kategóriákban
"A" kategóriában:
Több összegben, előlegfinanszírozás formájában történik a Pályázati Útmutató 11. pontja szerint. A Pályázatkezelő a támogatási összeget a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követően három részletben utalja át, a következő ütemezéssel:
 • a megítélt támogatás első 25%-át a támogatási szerződés megkötését követő 30 napon belül,
 • második 25%-át a támogatás első 25%-ának, mint előleg felhasználásáról készített pénzügyi elszámolás elfogadását követő 15 napon belül,
 • a támogatási összeg fennmaradó 50%-át utófinanszírozással, a második előlegről és a támogatási összeg fennmaradó 50%-ról készített pénzügyi elszámolásának és a projekt teljes szakmai beszámolójának elfogadását követő 15 napon belül.

A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó pénzügyi bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.

"B", "C", "D", "E" kategóriában:
A támogatási összeg kifizetésére utófinanszírozás formájában kerül sor a Pályázati Útmutató 11. pontja szerint.

A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó pénzügyi bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.

6. Támogatási időszak
"A" kategóriában:
A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2009. november 1. és 2010. április 30. közé eső időszak.
"B"-"C"- "D"- "E" kategóriákban:
A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2009. december 1. és 2010. április 30. közé eső időszak.

7. Beadható pályázatok száma
Jelen pályázati felhívásra adott pályázati kategóriában egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

8. A pályázók köre

8.1. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

"A" kategória esetén:
Kizárólag a Gyvt. 96.§ (7) bekezdésében szereplő, kijelölt módszertani gyermekjóléti szolgálat, vagy annak fenntartója nyújthat be pályázatot.

"B" kategória esetén:
 • önkormányzatok,
 • önkormányzati intézményfenntartó társulások,
 • többcélú kistérségi társulások,
 • egyházi jogi személyek,
 • társadalmi szervezetek,
 • alapítványok,
 • közalapítvány,
 • nonprofit gazdasági társaságok,
 • szociális vállalkozók,
 • szociális szövetkezetek.
"C" kategória esetén:
a Gyvt. hatálya alá tartozó gyermekjóléti és gyermekvédelmi közfeladatot ellátó
 • megyei önkormányzatok, megyei jogú városok önkormányzatai,
 • önkormányzati intézményfenntartó társulások,
 • intézményt fenntartó egyházi jogi személyek,
 • társadalmi szervezetek,
 • alapítványok,
 • közalapítványok,
 • nonprofit gazdasági társaságok.

"D" kategória esetén:
a Gyvt. hatálya alá tartozó gyermekjóléti és gyermekvédelmi közfeladatot ellátó megyei jogú városok önkormányzatai.

"E" kategória esetén:
a Gyvt. hatálya alá tartozó gyermekjóléti és gyermekvédelmi közfeladatot ellátó
 • megyei önkormányzatok, megyei jogú városok önkormányzatai,
 • önkormányzati intézményfenntartó társulások,
 • intézményt fenntartó egyházi jogi személyek,
 • társadalmi szervezetek,
 • alapítványok,
 • közalapítványok,
 • nonprofit gazdasági társaságok
amelyek a pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszerében (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben, továbbiakban: EPER) regisztráltak a Pályázati Útmutató 5. pontja szerint.

8.2. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely
 1. a benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott,
 2. a korábban nyújtott állami, vagy Európai Uniós támogatásokkal az előírt határidőre nem számolt el,
 3. a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,
 4. korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás felhasználásával kapcsolatban,
 5. szervezetnek adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása van,
 6. csőd-, felszámolási- illetve végelszámolási eljárás alatt áll, illetve a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte,
 7. korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van velük szemben,
 8. munkaügyi kapcsolatai nem rendezettek,
 9. pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6.§ (1) bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok, valamint a Knyt. 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi.
8.3. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye
 1. bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
 2. alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
 3. a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.
9. A pályázatok benyújtásának módja és helye
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a pályázatkezelő által működtetett EPER szoftveren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a pályázati felhívásban és útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a www.esza.hu honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 5.2. pontja tartalmazza.

10. A pályázatok benyújtásának határideje
Az internetes pályázatok beadási határideje
"A" kategória esetén: 2009. szeptember 15., 24:00 óra.
"B", "C", "D", "E" kategória esetén: 2009. október 15., 24:00 óra

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az EPER-ben véglegesítésre került.

11. Pályázatkezelő

ESZA Nonprofit Kft. Hazai Programigazgatósága
1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület

12. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott (véglegesített) pályázatokat a pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszere automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázatok érvényességi ellenőrzésére kerül sor a Pályázati Útmutató 8. pontjában meghatározott szempontrendszer szerint.

Amennyiben a pályázatkezelő a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban, útmutatóban és az internetes adatlapban foglalt feltételeknek, a pályázót egy alkalommal, elektronikus értesítésben hiánypótlásra hívja fel 5 munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével a beadási határidőtől számított 10 munkanapon belül.
Az alábbi esetekben hiánypótlásnak nincs helye, a pályázat hiánypótlás nélkül érvénytelen:
 1. nem a 8. pontban meghatározott pályázó nyújtotta be a pályázatot;
 2. a teljesen üres csatolt dokumentum(ok) esetében.
Amennyiben a pályázó nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget a felszólításban megjelölt határidőre, vagy a hiányosság pótlására nincs lehetőség, a pályázatkezelő megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az érvénytelenség okának megjelölésével elektronikus értesítést küld a pályázónak. Az érvénytelenné nyilvánítás ellen jogorvoslat benyújtásának helye nincs.

Az érvénytelenné nyilvánítás ellen a pályázó a kiértesítéstől számított 8 munkanapon belül panasszal élhet a pályázatkezelőnél megfelelő bizonyítékokkal alátámasztva. Az elmulasztott hiánypótlás teljesítésére már nincs lehetőség.

13. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje
A pályázatok értékelését a Bírálati Bizottság a Pályázati Útmutató 9. pontjában meghatározott szempontrendszer szerint végzi.
A Bírálati Bizottság döntési javaslatát a pályázatok beadási határidejétől (hiánypótlás esetén a hiánypótlásra megállapított határidő lejártának napjától) számított 20 napon belül teszi meg. A támogatásokról a szociális és munkaügyi miniszter dönt a Bírálati Bizottság javaslatának megérkezését követő 10 napon belül. A támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja, a kértnél nagyobb támogatási összeg megítélésére nincs lehetőség. A támogató a támogatási döntésben meghatározhatja a támogatás felhasználására és szerződéskötésre vonatkozó feltételeket.

14. A pályázók döntést követő kiértesítése
A szociális és munkaügyi miniszter döntését követően a pályázatkezelő 5 napon belül elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás részletes indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.szmm.gov.hu és a www.esza.hu honlapokon kerülnek közzétételre.
A döntés ellen a pályázó részéről jogorvoslati kérelem benyújtásának helye nincs.

A támogatási döntésről szóló értesítések tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját.

15. Szerződéskötés
A kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a támogatási szerződést a pályázatkezelő köti meg.
Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítésben megjelölt határidőn belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre.

16. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
"A" kategóriában:
A támogatás első 25%-ának, mint előleg felhasználásáról készített pénzügyi elszámolás elkészítésének határideje: 2010. január 31.
A támogatás 75%-ának felhasználásáról készített pénzügyi elszámolás és a teljes támogatási összeg felhasználásáról készített szakmai beszámoló benyújtásának határideje a pályázati projekt befejezését követő 15. nap.

"B", "C", "D", "E" kategóriában:
A beszámoló benyújtásának végső határideje a pályázati projekt befejezését követő 15. nap.

A pályázat szerint támogatásra kerülő feladat megvalósításának, valamint a projektet lezáró szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolások benyújtásának szabályait, a fejezeti kezelésű előirányzatokra vonatkozó 7/2009. (III. 18.) SZMM rendelet, a támogatási szerződés és a Pályázati Útmutató 12. pontja tartalmazza.

17. További információk
A támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának részletes szabályait, a folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a Pályázati Útmutató tartalmazza.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati felhívás keretében.

Jelen pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá az internetes pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató letölthető a www.esza.hu, a www.szmm.gov.hu honlapokról, vagy beszerezhető a pályázatkezelő 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület címén.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a pályázatkezelő ügyfélszolgálatától kaphatnak az (1) 273-42-50-es telefonszámon, valamint a hazaitamogatas@esza.hu e-mail címen.

2009. 08. 11.