2016. február 14., vasárnap - Bálint, Valentin napja

Az egészségkárosodott személyek ellátórendszere

A megváltozott munkaképességű személyek ellátórendszere 2008. január 1-jével jelentős mértékben átalakult. Bevezetésre került az egészségkárosodás mértékének vizsgálatán alapuló új minősítési rend, illetve egy új ellátás, a rehabilitációs járadék. Az ellátások közötti összhang megteremtése érdekében 2008. január 1-jétől módosult a megváltozott munkaképességen alapuló egyéb szociális ellátások szabályozása is. Az átalakítás a rendszeres szociális járadék, az átmeneti járadék és a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka szabályozását érinti. Ezen ellátásokat az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól szóló 387/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szabályozza.

Ezzel egyidejűleg hatályát veszítette a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról szóló 8/1983. (VI. 29.) EüM-PM együttes rendelet.

Az új rendszer főbb elemei:
 • a munkaképesség-csökkenés mértékének vizsgálata helyett az egészségkárosodás vizsgálatán alapuló új minősítési rendszer kerül bevezetésre,
 • az ellátás folyósítása melletti keresőtevékenység folytatására vonatkozó szabályozás átalakul,
 • az újbóli elhelyezkedés esélyének növelése céljából a rendszeres szociális járadékban részesülők egy meghatározott körének a munkaügyi központtal együtt kell működnie,
 • módosulnak az ellátás iránti igény benyújtására vonatkozó szabályok.
A változás legfontosabb elemei az ellátásokat újonnan igénylők esetében:
A legtöbb változás azok esetében érvényesül, akik az ellátás megállapítására vonatkozó igényüket 2008. január 1-jét követően nyújtják be.
 • Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet az új minősítési rend szerint végzi el az egészségkárosodás, illetve a szakmai munkaképesség-csökkenés mértékének vizsgálatát. Így az átmeneti járadékra, illetve a rendszeres szociális járadékra való jogosultság legalább 50%-ot elérő munkaképesség-csökkenés helyett 40%-ot elérő egészségkárosodás, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadékára való jogosultság 36%-os munkaképesség-csökkenés helyett legalább 29%-os egészségkárosodás esetén áll fenn.
 • Az ellátás folyósítása mellett jelenleg a rokkantsági nyugdíjjal megegyező szabályok szerint lehet keresőtevékenységet folytatni. Ez a szabályozás a következőképpen alakul át: a járadék folyósítása melletti keresőtevékenységből származó kereset, jövedelem hat havi átlaga nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegének 80%-át. (2008-ban ez havi 55200 Ft.) Amennyiben a járadékban részesülő munkavégzésből származó jövedelme meghaladja ezt az összeget, akkor azt tíz munkanapon belül be kell jelentenie a nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz.
 • Azoknak az egészségkárosodást vizsgáló szakértői bizottság által rehabilitálhatónak minősített rendszeres szociális járadékban részesülőknek, akik tíz éven belül még nem érik el a nyugdíjkorhatárt és nem foglalkoztatottak, az újbóli elhelyezkedés esélyének növelése céljából a jogszabály a munkaügyi központtal való együttműködési kötelezettséget ír elő. Számukra az ellátás megállapításának feltétele annak igazolása, hogy szerepelnek az álláskeresők nyilvántartásában. Az igazolást a területileg illetékes munkaügyi központok adják ki. A nyilvántartásba vételen túl álláskeresési megállapodás megkötésére 2009. január elsejétől kerül sor.
 • Új eleme az átmeneti járadék és a rendszeres szociális járadék szabályozásának, hogy az ellátás folyósítása iránti igényt azon keresőtevékenység időtartama alatt, illetve annak megszűnését követő két éven belül lehet benyújtani, mely alatt az egészségkárosodás bekövetkezett. A kereső tevékenység folytatása esetén az ellátás akkor kérhető, ha az igény benyújtását megelőző négy naptári hónapra vonatkozó kereset, jövedelem havi átlaga nem haladja meg a mindenkor kötelező legkisebb munkabér 80%-át.
 • Az új szabályozás szerint nem csak az alkalmazásban állók, hanem valamennyi kereső tevékenységet folytató személy benyújthatja az ellátás megállapítására vonatkozó igényét, amennyiben az egyéb feltételeknek megfelel. Ezzel azok a vállalkozók is részesülhetnek az ellátásban, akik egészségkárosodásuk miatt nem képesek vállalkozói tevékenységüket a korábbi szinten folytatni, tehát az abból származó jövedelmük legalább négy hónapon keresztül nem éri el a minimálbér 80%-át.
 • Az ellátás iránti igényt továbbra is a területileg illetékes Nyugdíjbiztosítási Igazgatósághoz kell benyújtani, az "Igénybejelentés egészségkárosodáson alapuló ellátás elbírálásához" című nyomtatványon, illetve mellékelni kell a "Nyilatkozat az egészségkárosodáson alapuló ellátások megállapításához szükséges komplex minősítési eljárás lefolytatásához" című dokumentumot. A dokumentumok az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság honlapjáról (www.onyf.hu) letölthetőek.
A változás legfontosabb elemei az átmeneti járadékban és a rendszeres szociális járadékban már részesülők körében:

Azon esetekben, amikor az ellátás 2007. december 31-ét megelőzően került megállapításra, vagy az ellátás iránti igényt 2007. december 31-éig benyújtották, a 2008. január 1-jét megelőző szabályokat kell alkalmazni, tehát az ellátás folyósítására vonatkozóan 2008. január 1-jétől lényegi változás nem következett be. Az érintetteknek semmilyen teendőjük nincs, a járadék folyósítása folyamatosan történik.

A későbbiekben az ellátás folyósítására vonatkozó szabályok az alábbiak szerint módosulnak:
 • 2009. december 31-ét követően az ellátás folyósítása melletti keresőtevékenység folytatására vonatkozó új szabályokat kell alapul venni, tehát a járadék folyósítása melletti keresőtevékenységből származó kereset, jövedelem hat havi átlaga nem haladhatja majd meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegének 80%-át.
 • Az esedékes felülvizsgálat során a munkaképesség-csökkenés mértékének vizsgálata helyett az egészségkárosodás mértéke kerül majd megállapításra, így a korábban legalább 50%-os munkaképesség-csökkenés 40%-os egészségkárosodásnak felel majd meg.
A legfontosabb változások a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka vonatkozásában:

A változás csak azokat érinti, akik 2008. január 1-je után nyújtják be igényüket. Azok számára, akik már részesülnek támogatásban, a járadékot továbbfolyósítják.
 • Az ellátás megállapításának feltétele a korábbi 36%-os munkaképesség-csökkenés helyett 29%-os egészségkárosodás. Azonban azok esetében, akik már keresetkiegészítésben részesülnek, és az egészségkárosodási járadék iránti igény benyújtásakor érvényes szakértői véleménnyel rendelkeznek, továbbra is elfogadható a 36%-os munkaképesség-csökkenés igazolása.
 • Az ellátás folyósításának új eleme 2009. december 31-ét követően az ellátás folyósítása melletti kereső tevékenységre vonatkozó szabályok előzőek szerinti módosulása lesz.
Az ellátások havi összegei 2008. január 1-jétől:

Korhatár felettiek rendszeres szociális járadéka:

26 960-31 020 Ft.
Korhatár alattiak rendszeres szociális járadéka:

26 710 Ft.
Átmeneti járadék:
a várható nyugdíj 75%-a
Egészségkárosodási járadék:
megegyezik a keresetkiegészítés összegével, amely korábbi keresettől függően differenciált, de nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát. (85 500 Ft)

A föld alatti bányamunkát végző személyek keresetkiegészítésre vonatkozó szabályok változása:

2008. január 1-jétől jelentős mértékben egyszerűsödik a bányász dolgozók keresetkiegészítésének szabályozása is.

Legjelentősebb változás a kiegészítés összegének éves emelésére vonatkozó egyszerűsödés. Így a keresetkiegészítés összege az adott évre tervezett, és a költségvetési törvényben kihirdetett fogyasztói árnövekedés mértékével emelkedik. Ezt figyelembe véve 2008. január elsejével 4,8%-os fogyasztói árnövekedést kell alapul venni.

Az ellátásra vonatkozó igényeket továbbra is a Magyar Államkincstár illetékes területi igazgatóságaihoz kell benyújtani.

A keresetkiegészítésre vonatkozó szabályozást 2008. január 1-jétől az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet tartalmazza.